ZÁPIS

ze 6.jednání plachtařské komise Aeroklubu České republiky konaného dne 25.listopadu 2000 v Praze

Přítomni : Černá Eva, Koutný Petr , Krejčiřík Petr, Motl Miroslav, Orlita Vratislav, Otrusina Antonín, Trnka Jiří;

Přizváni : Hammer Jaromír – sekretariát AeČR;

Program jednání :

1. Kontrola zápisu ze dne 7.října 2000;

2. Schválení Soutěžního řádu na rok 2001;

3. Rozbor situace v LSC;

4. Různé;

1) Kontrola zápisu ze dne 7.10.2000

Zápis schválen.

2) Soutěžní řád

Bylo schváleno nové znění soutěžního řádu, který je přílohou tohoto zápisu. Změna systému soutěží podle návrhu V.Orlity nebyla pro rok 2001 schválena.

3) Hodnocení situace v LSC

Situace je nadále kritická zejména v oblasti finančního zajištění praktické činnosti LSC. Ing. Petr Poborský podal výpověď a byl uvolněn z LSC. Řízení LSC převzal dočasně Stanislav Bajzík. LSC je v současné podobě nefunkční a ztrátové cca 2,5 mil.Kč. Požadujeme jeho restrukturalizaci s minimalizací nákladů personálního obsazení. Ředitele tak, jak tuto funkci prováděl ing.Poborský pro zajištění reprezentace nepotřebujeme. Nvrhujeme následující model zajištění fungování LSC ve prospěch reprezentace:

Provede se rozdělení majetku využitelného pro činnost reprezentace na jednotlivé odbornosti;

Majetek, který neslouží pro účely reprezentace a není pronajímán se ziskem bude prodán;

Rizikové a neziskové aktivity budou zrušeny a nové nebudou zahajovány;

Na údržbě majetku, který zůstane LSC se budou podílet pouze odbornosti, které budou majetek používat úměrně procentům užívání;

LSC zůstane vlastníkem letecké a pozemní techniky, kterou bude za symbolickou cenu pronajímat jednotlivým odbornostem podle provedenéhoo rozdělení majetku;

Provede se rozdělení techniky na jednotlivé odbornosti fyzicky i účetně - provést nové inventury;

Z technické skupiny zaměstnanců LSC se ustaví samostatná PTS, která bude samostatně podnikat pod hlavičkou AeČR;

Vedením LSC bude pověřen vybraný pracovník AeČR, který za smluvní odměnu bude provádět nezbytné práce související s vypracováním smluv a bude mít podpisové právo na schválení nezbytných dokumentů;

Účetnictví včetně rozúčtování dotací na odbornosti bude provádět na smlouvu o dílo vybraný pracovník (p.Šejnoha?);

Každé družstvo (odbornost) se bude podílet na úhradě režijních nákladů spojených se zajištěním základní účetní administrativy podle procentního podílu na účetních operacích v roce;

Všechny komerční aktivity jednotlivých družstev budou vyúčtovány na jejich samostatné účty (podúčty);

Reprezentanti, kteří se budou podílet na komerčních aktivitách, se budou podílet i na zisku z nich;

Každé družstvo (odbornost) bude mít svůj účet (podúčet) na které bude mít podpisové právo pouze vedoucí (manažer) družstva;

Vlastní zajištění letecké techniky, včetně údržby a zajištění soutěží budou zajišťovat vedoucí jednotlivých reprezentačních družstev (manažeři) formou výběrového řízení u dodavatelů požadovaných prací;

Do kompetence vedoucího družstva (manažera) bude spadat i zajištění obnovy letecké a pozemní techniky;

Každý vedoucí (manažer) družstva bude pravidelně předkládat sportovní výsledky a ekonomický rozbor nákladů a příjmů příslušné odborné komisi a bude podléhat výboru AeČR (komise projedná a předloží výboru AeČR ke schválení);

Každý vedoucí (manažer) družstva bude svoji činnost fakturovat na LSC a může čerpat finanční prostředky (včetně vlastní odměny) pouze z účtu (podúčtu) své odbornosti;

Schvalování nákladů (faktur) na odměny vedoucího družstva (manažera) může na doporučení odborné komise a výboru AeČR provádět pouze pověřen vybraný pracovník AeČR;

Celkový rozpočet družstva schvaluje výbor AeČR na doporučení odborné komise;

Vedoucí (manažer) plachtařské reprezentace bezplatně pronajme leteckou a pozemní techniku od LSC na zajištění činnosti reprezentačního družstva;

Plachtařská reprezentace bude za symbolický pronájem (1,- Kč/rok) užívat sklad náhradních dílů, přístřešek pro transportní vozy a část hangáru pro reprezentační kluzáky;

Poznámka:

Ventus b OK – 5512 byl prodán v únoru 2000, ale výtěžek byl částečně použit na úhradu ztrát LSC. Nový Ventus II je dodán, ale v současné době se hledají možnosti jak zaplatit zbývajících cca 300,- tis.Kč.

3) Hodnocení situace v LSC

Na žádost V.Orlity byl znovu projednán termínový kalendář soutěží v roce 2001, kde byla požadována změna pořadatele PMRg Ž. PK AeČR potvrzuje již schválený kalendář:

PMČR pořadatel : AK JIHLAVA termín 19.5. – 3.6.2001

PMRg pořadatel : AK KŘIŽANOV termín 28.7. – 12.8.2001

PMČR J pořadatel : AK ŠUMPERK termín 14.7. – 28.7.2001

PMČR D pořadatel : AK Dvůr Králové termín 14.7. – 28.7.2001

PMRg Ž pořadatel : AK ŠUMPERK termín 14.7. – 28.7.2001

PMČR UL pořadatel : AK KŘIŽANOV termín 28.7.– 12.8.2001

4) Různé

PK AeČR schválila zprávu Sportovní komise při PK AeČR. Zápis z jednání SK AeČR je přílohou tohoto zápisu

Na jarním zasedání bde provedena aktualizace seznamu osob schválených jako vededoucí výprav na zahraniční soutěže, kde budou oficiálně reprezentovat ČR pod hlavičkou AeČR;

Členové PK AeČR si přečetli zprávu z tiskové konference pořádané Hanou Zejdovou. Styl vyjadřování a způsob argumejntace Hany Zejdové nevybočil z jejího standardu. Nechceme jej komentovat, nebo vyvolávat veřejnou polemiku. Opakovaně však prohlašujeme, že máme zájem na tom, aby ČR republiku reprezentovali ti nejlepší a proto jsme stanovili přesná pravidla pro nominaci do reprezentace. Tato pravidla jsou uvedena v soutěžním řádu a každý si je může přečíst jako přílohu tohoto zápisu. Pokud kdokoli tato pravidla nerespektuje a požaduje z těchto pravidel výjimku, staví se vědomě do pozice, která je nepříjemná pro něho, ale i pro toho, kdo mu tuto výjimku má udělit. Znovu doporučujeme Haně Zejdové účast na PMČR, kam je každoročně nominována mimo řádné pořadí a kterého se z osobních důvodů pravidelně nezůčastňuje. Není totiž nic jednoduššího, než prokázat svoje kvality v rovnocené soutěži s ostatními piloty a pilotkami. Proč to Hana Zejdová neudělá, je skutečně jen otázka jejího svědomí. Přesto byl Haně Zejdové umožněn start na mistrovství žen 2000 v Lešně, kde bohužel neuspěla tak, jak by si členové PK AeČR i Hana Zejdová představovali. Přesto se domníváme, že Hana Zejdová je vynikající pilotka, která patří mezi špičkové pilotky na světě. Z reprezentace není vyloučena, pouze na soutěžích v posledních pěti letech nedosahovala odpovídajících výsledků buď proto, že jak sama říká jí chybělo štěstí (mezinárodní soutěže 1995, 1999), nebo se soutěží nezúčastnila (národní mistrovství ČR). PK AeČR se bude i nadále snažit o hledání cesty, jak umožnit Haně Zejdové reprezentovat Českou republiku i když je to i nadále podmíněno udělováním výjimek ze soutěžního řádu.

Pokud jde o kvality dosažených výkonů v oblasti světových a českých rekordů, všichni členové PK AeČR Haně Zejdové blahopřejí a vysoko hodnotí její přínos k úrovni světového, ale zejména českého létání. Přínos Hany Zejdové ocenila PK AeČR i výbor AeČR návrhem na udělení nejvyšších medailí v letectví – medaile Pelagie Majevské a medaile Otty Lilienthala, které následně schválila FAI a Haně Zejdové udělila. Schválení našeho návrhu a udělení obou medailí je velkým úspěchem českého leteckého sportu, ale zejména Hany Zejdové! Blahopřejeme!

Další jednání plachtařské komise se uskuteční 3.3..2001 v 9.00 hodin v Praze na Spořilově.

V Praze dne 25.11.2000 Zapsal Motl Miroslav