Z Á P I S

z 2. jednání plachtařské komise Aeroklubu České republiky, konaného dne 11. září 1999 v Praze

Přítomni: Ing. ČERNÁ Eva, Ing. KOUTNÝ Petr, Ing. KREJČIŘÍK Petr, Ing. MOTL Miroslav, ORLITA Vratislav, OTRUSINA Antonín, TRNKA Jiří

Přizváni: HAMMER Jaromír - sekretariát AeČR (omluven), Ing. JANDÍK Jaroslav - LSC AeČR (nedostavil se), Ing. POBORSKÝ Petr - LSC AeČR, Ing. VACH Jaroslav - LSC AeČR

Program jednání:

1) Kontrola zápisu ze dne 10. 4. 1999

2) Průběžná zpráva o čerpání finančních prostředků pro RD

3) Stav finančních prostředků, určených na nákup nového větroně

4) Mediální prezentace

5) Trenér bezmotorového létání

6) Účast RD na soutěžích v r. 2000

7) Nominace do RD na r. 2000

8) Nominace na MČR 2000

9) Dotace na vlečné letouny L-60, W-35 a Z-526AFS

10) Různé

 

ad 1) KONTROLA ZÁPISU ZE DNE 10. 4. 1999

Bez připomínek.

 

ad 2) PRU BĚŽNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ FINANĆNÍCH PROSTŔEDKU PRO RD

Ve zprávě Ing. POBORSKÝ seznámil PK se stavem finančních prostředků pro RD k počátku září 1999:

Příjmy:

Dotace

395.800,-

Prostředky od sportovců na jejich vlastní sportovní činnost

63.500,-

Další tržby (sponzor ČSA, pronájmy Januse a L-23 apod.)

157.600,-

PŘÍJMY CELKEM

616.900,-

Výdaje:

Vklady na soutěže, opravy techniky, prohlídky, pojistné ap.

464.100,-

Mzdy mechaniků

30.000,-

Údržba RDST

10.000,-

Režie LSC

80.000,-

Mzda trenéra

32.000,-

VÝDAJE CELKEM

616.100,-

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků PK stanovila následující priority (po odečtení nákladů, spojených s provozem LSC AeČR):

 • 1. Přednostně bude z financí, určených pro činnost RD plachařů vyplacena odměna trenérovi. Výši odměny a časový harmonogram výplat stanoví PK po dohodě s ředitelem LSC AeČR a trenérem.

  2. Opravy, pojištění, údržba atd. letecké techniky, přístrojů, transportních vozů apod.

  3. Samotná sportovní činnost - náklady na soutěže, trénink atd.

   

 • ad 3) STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKU , URČENÝCH NA NÁKUP NOVÉHO VĚTRONĚ

  Ing. POBORSKÝ podá do příští schůze PK zprávu o stavu finančních prostředků na nákup nového větroně Ventus 2. Zpráva bude obsahovat i informaci o tržbách za větroně, prodané v roce 1999. Současně Ing. POBORSKÝ prověří termín a výši zaplacení zálohy na nového Ventuse.

   

  ad 4) MEDIÁLNÍ PREZENTACE

  Ing. POBORSKÝ se podílí na organizaci prezentace leteckých sportů na ČT 1. Při té příležitosti vyzval PK o vyslání dvou plachtařů na natáčení “Studia 6” dne 30. 9. a 1. 10. 1999. PK vybrala Ing. KREJČIŘÍKA a Ing. ČERNOU.

   

  ad 5) TRENÉR BEZMOTOROVÉHO LÉTÁNÍ

  Ing. Jaroslav VACH oficiálně oznámil k 30. 9. 1999 svoji rezignaci na funkci trenéra bezmotorového létání. Při té příležitosti provedl bilanci výsledků repre družstev za dobu svého působení ve funkci trenéra. Seznámil PK se současným stavem RD a s vyhlídkami do budoucna. Upozornil na nepříznivý vývoj technického zázemí, jež souvisí se stále menšími finančními prostředky, které RD k dispozici má. Rovněž upozornil, že mu ze strany LSC AeČR nebyly proplaceny faktury v celkové výši Kč 78.414,60 (z toho dlužná částka za rok 1998 Kč 15.414,60, odměna za rok 1999 Kč 48.000,-, přeúčtování telefony, faxy, maily, poštovné Kč 15.000,- ). Po předchozí dohodě PK s Ing. POBORSKÝM bude tato částka Ing. VACHOVI proplacena v okamžiku, kdy bezmotorová sekce v rámci LSC AeČR bude mít tyto prostředky k dispozici, tj. v okamžiku, kdy do LSC AeČR bude zaslán zbytek dotace, určené pro plachtaře. Ing. VACH bude nadále působit jako delegát v Plachtařské komisi FAI pro období 1999/2000.

  PK AeČR děkuje Ing. VACHOVI za dlouholetou úspěšnou činnost ve funkci trenéra reprezentačního družstva plachtařů ČR i společné reprezentace ČR a SR před rozdělením na dva samostatné státy. Přejeme Ing. VACHOVI mnoho úspěchů v osobním životě i při prosazování zájmů AeČR na půdě PK FAI.

  PK žádá výbor AeČR o vypsání nového výběrového řízení na funkci trenéra. PK doporučuje stejná kritéria, jako v předchozím výběrovém řízení ze dne 21. 4. 1999. Do doby, než bude Výborem AeČR potvrzen trenér, vybraný na základě výběrového řízení, navrhuje PK do této funkce Ing. Petra KREJČIŘÍKA. Jmenovaný s funkcí souhlasí. PK navrhuje, aby byla novému trenérovi předána do ruky zpráva o poslední inventuře majetku LSC AeČR. Změna trenéra je důvodem pro tyto kroky. Současně navrhujeme, aby byl zaveden podúčet pro plachtaře.

   

  ad 6) ÚČAST RD NA SOUTĚŽÍCH V R. 2000

  10. ME mužů, Lü sse Berlin, SRN - 23. 7. - 13. 8. 2000 - účast družstva mužů

  Další pořádaná mistrovství:

  MS Club Class - Barrosa Gawler - Austrálie

  - předzávod: 15. - 31. 1. 2000

  - závod: 8. - 26. 1. 2001

  Mistrovství světa v plachtění - Mafikeng - Jihoafrická republika

  - předzávod: prosinec 2000

  - závod: prosinec 2001

   

  ad 7) NOMINACE DO RD PRO ROK 2000

  7.1. Reprezentační družstvo mužů:

  Do reprezentačního družstva mužů se pro rok 2000 nominují:

  Dle bodu 9.1.1. Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání:

  odst. a) Tomáš PALATA - vítěz PMČR 1999

  odst. b) Tomáš SUCHÁNEK - 2. místo ME Club 1998

  odst. b) Miloš DEDERA - 7. místo ME Club 1998

  odst. c) Petr KREJČIŘÍK - 9558 k. b. PMČR 1998/99

  Náhradník: Jiří ŠTĚPÁNEK - 9553 k. b. PMČR 1998/99

  Náhradník: Petr TICHÝ - 9449 k. b. PMČR 1998/99

  7.2. Reprezentační družstvo žen:

  Protože PMČR 1999 v Jihlavě se zúčastnily pouze dvě startující, byly pro nominaci použity výsledky posledních platných PMČR žen (1998, 1995). Soutěž, odlétaná ve Dvoře Králové byla dle Soutěžního řádu nominačním mistrovstvím pro účat žen na PMČR 2000.

  Do reprezentačního družstva žen se pro rok 2000 nominují:

  Dle bodu 9.1.2. Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání:

  odst. a) Jana VEPŘEKOVÁ - vítězka PMČR žen 1998

  odst. b) Jana TREŠLOVÁ - 6. místo ME žen 1999

  odst. c) Eva ČERNÁ - 8763 k. b. PMČR žen 1995/98

  Dle bodu 9.1.4. Soutěžního řádu Alena NETUŠILOVÁ - výběr PK AeČR

  Náhradnice: Olga BUBNOVÁ - 8317 k. b. PMČR žen 1995/98

  Náhradnice: Petra MORAVOVÁ - 8219 k. b. PMČR žen 1995/98

  7.3. Reprezentační družstvo juniorů:

  Do reprezentačního družstva juniorů se pro rok 2000 nominují:

  Dle bodu 9.1.3. Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání:

  odst. a) Jaroslav TOMAŇA - vítěz PMČRj 1999

  odst. b) tento bod nikdo nesplňuje

  odst. c) Martin KOČÍ - 7827 k. b. PMČRj 1998/99

  odst. c) Vladimír NĚMEC - 7434 k. b. PMČRj 1998/99

  odst. c) Jan BERÁNEK - 6929 k. b. PMČRj 1998/99

  Náhradník: Jan PODHRÁZSKÝ - 6585 k. b. PMČRj 1998/99

  Náhradník: Martin MARHEFKA - 6423 k. b. PMČRj 1998/99

   

  ad 8) NOMINACE NA MČR 2000

  Na MČR v roce 2000 se nominují dle bodu 4.1.1. Soutěžního řádu AeČR pro bezmotorové létání odst. a):

  1. PALATA T. - AK Liberec

  2. SUCHÁNEK T. - AK Jičín

  3. DEDERA M. - AK Jihlava

  4. KREJČIŘÍK P. - AK Hranice

  náhradníci: dle bodu b)

  1. VEPŘEKOVÁ J. - AK Dvůr Králové

  2. TREŠLOVÁ J. - AK Raná

  3. NETUŠILOVÁ A. - AK Zbraslavice

  4. ČERNÁ E. - AK Příbram

  Náhradnice:

  1. BUBNOVÁ O. - AK Jaroměř

  2. MORAVOVÁ P. - AK Zbraslavice

  3. NOVÁKOVÁ D. - AK Ústí n/Orl.

  odst. b):

  1. BORDOVSKÝ A. - AK Krnov

  2. TICHÝ P. - AK Zbraslavice

  3. ŠTĚPÁNEK J. - AK Moravská Třebová

  4. LEŠINGER M. - AK Moravská Třebová

  5. KUPEC J. - AK Medlánky

  6. KUČÍREK R. - AK Havlíčkův Brod

  7. KOUTNÝ P. - AK Křižanov

  8. TRNKA J. - AK Ústí n/Orl.

  9. VANČURA F. - AK Hranice

  10. LOUŽECKÝ P. - AK Přibyslav

  11. VALENTR J. - AK Rakovník

  12. BARTONÍK O. - AK Holešov

  13. PROCHÁZKA B. - AK Rakovník

  14. TOMAŇA J. - AK Kunovice

  15. RENDLA T. - AK Kladno

  16. HÁJEK A. - AK Mladá Boleslav

  17. KUSBACH J. - AK Holešov

  18. FILAKOVSKÝ I. - AK Medlánky

  Náhradníci:

  1. VALEČKO S. - AK Hranice

  2. SMATANA B. - AK Břeclav

  3. KUTHAN R. - AK Hosín

  4. ZELENÝ L. - AK Přibyslav

  5. NOVÁK I. - AK Ústí n/Orl.

  odst. c):

  1. NĚMEC M. - AK Skuteč

  2. KOČÍ M. - AK Ústí n/Orl.

  3. MARHEFKA M. - AK Kyjov

  Náhradníci:

  1. FIŠER M. - AK Strakonice

  2. PODHRÁZSKÝ J. - AK Šumperk

  3. BERÁNEK J. - AK Jihlava

  4. BURYAN M. - AK Zábřeh

  5. CEMPÍREK J. - AK Jihlava

  odst. d):

  1. VOKŘÍNKOVÁ H. - AK Hodkovice n/Moh.

  2. BUBNOVÁ O. - AK Jaroměř

  Náhradnice:

  1. JANDOVÁ M. - AK Vrchlabí

  2. ORLITOVÁ L. - AK Holešov

  3. FILAKOVSKÁ R. - AK Medlánky

  4. HALBERŠTÁTOVÁ E. - AK Jaroměř

  odst. e):

  1. KUBÍČEK S. - AK Medlánky

  Náhradnice:

  1. KUTHANOVÁ L. - AK Hosín

  odst. f):

  1. PECHANEC M. - AK Křižanov

  2. ZERZÁŇ D. - AK Šumperk

  3. BURYAN J. - AK Zábřeh

  4. PEKAŘ M. - AK Kolín

  5. SEDLÁČEK J. - AK Kunovice

  6. BUŠEK J. - AK Hosín

  7. POSLUŠNÝ M. - AK Medlánky

  8. VAVŘÍN O. - AK Vysoké Mýto

  9. MOTL M. - AK Letkov

  10. VRBACKÝ G. - AK Medlánky

  11. KNOTEK K. - AK Soběslav

  12. HAHN R. - AK Zábřeh

  13. FRINTA T. - AK Hodkovice n/Moh.

  14. FRYČEK P. - AK Most

  15. KUTÁLEK A. - AK Zábřeh

  16. HAMRLE T. - AK Krnov

  17. RÝDL V. - AK Mladá Boleslav

  18. TRNKA V. - AK Ústí n/Orl.

  Náhradníci:

  1. ERTL K. - AK Břeclav

  2. SUCHÝ M. - AK Hranice

  3. HAVRLANT P. - AK Šumperk

  4. BRABAENEC M. - AK Jihlava

  5. UHRINČKO P. - AK Kladno

   

  ad 9) DOTACE NA VLEČNÉ LETOUNY L-60, W-35, Z-526AFS

  Z letových hodin na letadlech AeČR L-60, W-35, Z-526AFS se neprovádí odvod nájmu AeČR. Pořadatel soutěže je povinnen tuto skutečnost promítnout do ceny aerovlekové hodiny pro piloty AeČR. Protože se tak v mnohých případech nestalo, žádá PK výbor AeČR, aby vyzval následující AK k písemnému vyjádření, jakým způsobem byla tato dotace promítnuta do ceny vleků, případně zda byla zpětně rozúčtována mezi jednotlivé závodníky.

  Týká se to aeroklubů: Jihlava, Jaroměř, Šumperk, Dvůr Králové a Jindřichův Hradec.

   

  ad 10) RU ZNÉ

  a) E. ČERNÁ zajistí spolupráci s časopisem L+K. Spolupráce bude spočívat ve zveřejnění stručné zprávy o posledním jednání PK.

  b) Téměř každý člen PK připomínkoval současný Soutěžní řád AeČR pro bezmotorové létání. Proto bude svolána PK, zabývající se touto problematikou a současně i změnami CPS.

  c) Další jednání PK se uskuteční 20. 11. 1999 v 9.00 hod. v budově AeČR, U Mlýna 3, Praha 4-Spořilov.

  V Příbrami 23. 9. 1999

  Zapsala: E. ČERNÁ