PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU PRO JUNIORY V ROCE 2006

 

Plachtařská komise AeČR (dále jen PK) rozhodla na základě bodu 6 svého zápisu z 10. zasedání konaného 19.2.2006 o proplacení startovného juniorům na hlavních soutěžích v roce 2006 takto:

 

1.   Každý junior, který splňuje kritéria Soutěžního řádu - Bezmotorové létání čl. 6.7.4 (dovrší v roce 2006 25 let věku - ročník 1981 a výše), má nárok na proplacení startovného, jehož výše byla uvedena v konkurzu na pořádání soutěže.

2.   Startovné se juniorům proplácí na následující soutěže v roce 2006 - PMČR, PMRg, PMČR_J, PMČR_D, přičemž při účasti na PMČR_D musí být junior velitelem kluzáku.

3.   Celková výše příspěvku na startovné na domácích soutěžích v roce 2006 na jednoho juniora nesmí přesáhnout celkovou částku 10.000,- Kč.

4.   V případě, že je junior vyloučen ze soutěže (diskvalifikován) pro hrubé porušení sportovního řádu nebo morálního prohřešku, ztrácí nárok na příspěvek.

5.   V případě, že junior neabsolvuje všechny vyhlášené soutěžní úkoly, vyhrazuje si PK právo snížit výši příspěvku, nebo příspěvek neposkytnout. Příspěvek nemůže být snížen v tom případě, kdy důvodem odstoupení ze soutěže je poškození kluzáku během některého ze soutěžních úkolů.

 

PK nadále stanoví postup pro čerpání příspěvku následovně:

 

1.   Junior požádá o přidělení úhrady startovného formou přihlášky na každou jednotlivou soutěž, přičemž startovné bude nárokováno organizátorem příslušné soutěže na ekonomický úsek AeČR a dáno na vědomí předsedovi PK AeČR. Junior je odpovědný za to, že při účasti na několika domácích soutěžích v roce 2006 jeho příspěvek nepřesáhne maximální částku 10.000,- Kč. Částka přidělená na každou jednotlivou soutěž nesmí převýšit výši startovného, kterou organizátor deklaroval při konkurzu na pořádání soutěže.

2.   Junior je povinen zaplatit do data, které je uvedeno v místních propozicích soutěže, vklad na soutěž vyžadovaný organizátorem v plné výši.

3.   Po uzavření přihlášek zašle organizátor soutěže ekonomickému úseku AeČR zálohovou fakturu. Částka na této faktuře bude odpovídat počtu přihlášených juniorů a součtu částek, které jednotliví junioři nárokovali. Organizátor může žádat příspěvek jen na ty juniory, kteří v řádném termínu zaplatili vklad na soutěž. Přílohou zálohové faktury bude seznam juniorů a jimi nárokovaných částek.

4.   Po obdržení zálohy na svůj účet převede organizátor částky za startovné nárokované jednotlivými juniory, na které obdržel dotaci ve smyslu těchto pravidel, na konta juniorů, kde budou sloužit ke krytí ostatních soutěžních nákladů (vleky, pobytové poplatky atd.).

5.   Do 14 dnů po skončení soutěže zašle organizátor na ekonomický úsek AeČR fakturu s vyúčtováním zálohy. Případný přeplatek neprodleně vrátí na účet AeČR. Přílohou faktury bude opět seznam juniorů s příslušnými částkami, které byly skutečně realizovány na soutěži. Do faktury mohou být zařazeni i junioři, kteří se prokazatelně zúčastnili soutěže (jsou uvedeni v oficiální startovní listině) a na které nebyl čerpán příspěvek v zálohové faktuře.

 

PK provede na svém podzimním zasedání v roce 2006 vyhodnocení účelnosti a zaúčtování dotace. V případě, že dojde k překročení částky 10.000,- na jednoho juniora ve smyslu těchto pravidel, bude požadovat úhradu částky, o kterou byla výše příspěvku pro rok 2006 překročena na daném juniorovi, pokud se neprokáže, že chyba je na straně organizátora soutěže. Junior je také na základě rozhodnutí plachtařské komise povinen vrátit část nebo celý příspěvek, pokud nedokončí soutěž podle bodu 5 úvodního ustanovení.

V případě, že bude zjištěno nesprávné vyúčtování ze strany organizátora (čerpání na juniora, který se nezúčastnil soutěže, apod.), bude rozdílová částka požadována po organizátorovi dané soutěže.

 

Za plachtařskou komisi předseda: Ing. Petr Koutný dne 12.5.2006

 

 

Maximální částky na jednotlivé soutěže - dle konkurzní nabídky v roce 2006:

PMRg Jihlava

 5.300,- Kč

PMČR_J Vysoké Mýto

 4.200,- Kč

PMČR_D Raná

 4.500,- Kč

PMČR Moravská Třebová

 5.500,- Kč